Vision

Att vara ett förstahandsalternativ för den som söker hyra en bostad och därtill erbjuda en fulländad fastighetsförvaltning.

Affärsidé

Att förvärva, utveckla och förvalta smarta, hållbara, kvalitativa och estetiskt tilltalande hyresbostäder i attraktiva bostadslägen.

Mål

Att expandera den egna fastighetsportföljen och att på såväl kort som lång sikt upprätthålla stabilitet och lönsamhet i bolaget.

Styrelse

Styrelsen i Sveaviken Bostad AB består av:

Jonas Ramstedt

Styrelseordförande, Sveaviken Bostad

Pågående uppdrag: Huvudägare/VD för Landera AB, Ramstedt Gruppen AB samt Ramstedt & Rämsell AB. Tidigare erfarenhet: Mångårig erfarenhet inom fastighetsbranschen samt inom företagsackvisition.

Johan Karlsson

Ledamot, Sveaviken Bostad

Pågående uppdrag: Grundare/VD för Slättö Förvaltning AB, Slättö Projektutveckling AB samt delägare i Slättö IV/Nätet/PU Holding AB. Även tidvis anställd inom försvarsmakten, vid Kustjägarkompaniet

Pär Thomaeus

VD och ledamot, Sveaviken Bostad

Pågående uppdrag: Delägare i Exoro Capital AB, Industrium AB och L&E Fastigheter AB. Tidigare erfarenhet: Exoro Capital AB i 15 år.

Erik Thomaeus

Ledamot, Sveaviken Bostad

Pågående uppdrag: VD och Koncernchef i SIBS-Gruppen. Delägare i Exoro Capital AB, Industrium AB och L&E Fastigheter AB. Tidigare erfarenhet: VD för Nolek-gruppen i 12 år.

Integritetspolicy - GDPR

Här hittar du svar på hur vi behandlar dina uppgifter enligit GDPR

Behandling av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter när du söker bostad, när du sedan blir kund hos oss och även en tid efter att din tid som kund hos oss har upphört. Din integritet är viktig för oss och vi vill därför att du läser vidare för att få veta mer. En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, adress, kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser.

Personuppgiftsansvarig

Fastighetsbolaget Sveaviken Bostad AB, Sibyllegatan 17, 114 42 Stockholm, org. nr 559050-3065 är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som vi hanterar själva eller annat företag hanterar på vårt uppdrag.

När du anmäler intresse för en bostad hos oss

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för att administrera din ansökan/intresseanmälan. Uppgifterna ligger kvar så länge du finns i vårt register. Om du inte önskar vara kvar i vårt register kan du begära att vi rensar bort och raderar dina personuppgifter.

När du erbjuds en bostad hos oss

När du blir erbjuden en bostad hos oss behöver vi behandla fler uppgifter om dig. Då behöver vi till exempel uppgifter om din ekonomi, om din anställning och hur du skött tidigare hyresinbetalningar. Det innebär att vi gör en kreditupplysning, hämtar uppgifter från inkassobolag och Kronofogdemyndigheten och behandlar anställningsintyg, andra intyg och uppgifter från referenspersoner du lämnar till oss. Om du har en förvaltare eller god man behöver vi behandla de uppgifterna. Om du erbjuds ett särskilt boende eller gruppboende kommer vi att hämta in beslut från socialnämnden. Om du erbjuds en studentbostad kommer vi att behandla antagningsbesked och kårmedlemskap eller andra intyg som styrker att du kommer att studera under hyrestiden. Vi sparar dina uppgifter så länge de är relevanta och aktuella. Kreditupplysning, uppgifter från inkassobolag och myndigheter som vi samlat in för att godkänna dig som hyresgäst sparar vi inte. Om du blir nekad en lägenhet hos oss på grund av att vi inte kan godta dig som hyresgäst kommer vi dock att bevara dina personuppgifter i tre månader efter avslagsbeslutet.

Under hyresförhållandet

När du blir kund hos oss och får ett hyresavtal behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Under hyresförhållandet behandlar vi till exempel dina personuppgifter när vi skickar ut hyresavier och hanterar dina betalningar, när vi inhämtar uppgifter om förbrukning av el och/eller vatten/värme, när vi hyresförhandlar och när vi skickar information till dig som du behöver. Vi kan också behöva uppdatera dina personuppgifter mot offentliga register för att säkerställa att de är korrekta. Om du bor i en studentbostad kommer vi till exempel att kontrollera att du studerar. Om du har skyddade personuppgifter kommer vi att hantera dina uppgifter enligt våra rutiner för sådana. Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och service till dig samt för att marknadsföra oss och våra tjänster. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster och behålla en god kundkontakt med dig. Dina personuppgifter kommer också att behandlas så att andra företag kan marknadsföra sina produkter som du kan ha nytta av i samband med hyresförhållandet. Sådan marknadsföring kan avse bredbandsbolag, försäkringsbolag och elbolag. Vi behandlar också dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk. Det kan vi behöva göra om det till exempel förekommer störningar i boendet, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i lägenheten. Vi kan också behöva lämna ut dina personuppgifter till socialnämnden eller andra berörda myndigheter. Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter. Det kan till exempel gälla en entreprenör som ska reparera något i din lägenhet ett företag som tillhandahåller bredband eller el, ett inkassoföretag eller ett företag som sköter våra IT-system. Vi lämnar också ut dina personuppgifter när det följer av lag eller myndighetsbeslut. Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU, säkerställer vi att sådan överföring är laglig. Vi sparar dina personuppgifter under den tid de är relevanta. Ett borgensåtagande, beslut om förvaltare eller god man raderar vi två år efter åtagandets eller beslutet har upphört att gälla.

När hyresförhållandet är slut

Vi kommer att gallra och rensa personuppgifter om dig när du flyttat från din lägenhet men vissa uppgifter måste vi spara i minst två år som till exempel hyresavtalet, beslut från socialnämnd och studieintyg. Uppgifter om dig som finns i vårt bokföringsmaterial, till exempel betalningar, kommer vi att spara i sju år inklusive innevarande år.

Social media

För dig som besöker och kommunicerar med oss på våra sociala media plattformar behandlar vi dina uppgifter för att svara på dina frågor som du ställer. Kommunikationen sker direkt i den sociala media plattformen, varpå vi behandlar ditt användarnamn, som också kan vara ditt fullständiga namn. Om vi kommer överens kan vi sköta kommunikationen via e-pst, varpå vi även kommer att behandla den uppgiften. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att kommunicera med dig. För detta ändamål lämnar vi inte ut dina uppgifter till någon annan men leverantören av den sociala media plattformen har tillgång till uppgifterna. Vi behandlar enbart personuppgifterna och kommentarerna så länge de är aktuella och har interna rutiner att radera sådant som inte längre är relevant.

Dina rättigheter

Om du inte vill att dina personuppgifter ska behandlas för marknadsföringsändamål kan du när som helst meddela oss detta. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du har också rätt att kräva att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om du till exempel anser att de inte är korrekta. Du har rätt att få dina personuppgifter överförda till ett annat företag (dataportabilitet). Du har också rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter till oss och till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Det kan du göra om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).