Sveaviken Bostad AB färdigställer 75 hyresrätter i stadsdelen Brunnshög i Lund och genomför förvärvet av fastigheten Lund Parasollet 2

Sveaviken Bostad AB meddelade den 15 december 2020 att de, genom sitt helägda dotterbolag Sveaviken Holding 2 AB, tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Fastighets Futura i Lund AB, och därmed indirekt fastigheten Lund Parasollet 2, från Slättö Sveaviken Holding 1 AB – ett joint venture mellan Slättö och Sveaviken Bostad. Förvärvet var villkorat av projektets färdigställande. Då projektet nu färdigställts och samtliga villkor därmed har uppfyllts genomfördes förvärvat av bolaget den 30 september 2021 genom att Sveaviken Holding 2 AB tillträdde aktierna.

”Vi är väldigt nöjda över att ha färdigställt det fina projektet i Lund precis enligt plan. Vidare är vi ännu gladare att kunna tillträda samtliga aktier så vi kan behålla denna pärla för vår egen långsiktiga förvaltning. Ser fram emot att inom kort välkomna våra hyresgäster”.

Säger Pär Thomaeus, grundare och VD på Sveaviken Bostad.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pär Thomaeus, VD Sveaviken Bostad
Telefon: +46 70 781 58 31
pt@sveavikenbostad.com

Om Sveaviken Bostad

Sveaviken Bostad AB är ett helägt dotterbolag till SIBS AB (publ) och verkar inom bostadsutveckling och egen fastighetsförvaltning. I våra bostäder betonas hållbarhet, funktion, kvalitet och design. Idag har Sveaviken 679 bostäder under förvaltning samt cirka 1 000 bostäder under uppförande i bland annat Örebro, Lund och Järfälla. Vidare har bolaget mer än 6 000 bostäder under planering och ambitionen är att producera cirka 1 000 bostäder per år för egen långsiktig förvaltning.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Denna information är sådan som SIBS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-09-30 kl.15.00 CET