Om Sveaviken Bostad

SIBS - Scandinavian Industrialized Building System - föddes ur tanken om att utmana normer och skapa en smartare metod för fastighetsutveckling. Tillsammans med våra civilingenjörer, doktorer inom industriellt byggande och arkitekter förverkligades idén om ett eget design- och byggsystem kallat Parameteriserad modularisering. Systemet liknas vid ett stomsystem och medger större flexibilitet i utförandet samt betydligt kortare byggtider. SIBS gruppen med sina cirka 390 anställda verkar inom hela fastighetskedjan, från förvärv och utveckling till produktion, transport, byggnation och fastighetsförvaltning.

Sveaviken Bostad utgör ett av fem dotterbolag till SIBS och verkar inom bostadsutveckling och egen fastighetsförvaltning. Vår avsikt är att löpande utmana och förnya befintlig bostadsutveckling med målet att erbjuda våra bostadsinnehavare en bättre bostad med god och tillförlitlig fastighetsförvaltning. I våra bostäder betonas hållbarhet, funktion, kvalitet och design. Med kunden i fokus skapar vi sällan bara ett hus utan är med och skapar det goda samhället.

Bostadsbristen är reell i de flesta svenska städer och vi upplever ett ökat behov av förmånliga priser och hyror i nyproduktion. Med ett rationellt tillverkningssätt blir det möjligt att skapa generösa bostäder till rimlig kostnad och vi arbetar alltid efter att erbjuda förmånliga hyror, ibland med investeringsstöd som förutsättning.

Idag har vi 1 900 bostäder i projektportföljen och 750 bostäder under uppförande i Haninge, Norrköping, Örebro, Kalmar och Luleå. Vidare har vi cirka 1 000 bostäder under planering och vår målsättning är att producera cirka 2 000 bostäder per år. I samtliga av de pågående projekten har vi erhållit det förhöjda investeringsstödet då kraven om rimliga boendekostnader och mycket hög energiprestanda uppfylls.

Sveaviken Bostad sticker ut som en av få byggherrar med Doktorer och Licentiater inom byggteknik och miljöstrategisk analys till förfogande vid planering.

Organisation och värdegrund

På Sveaviken Bostad arbetar vi kontinuerligt med att utmana, förnya och förbättra, med målet att erbjuda våra bostadsinnehavare en bättre bostad med god och tillförlitlig fastighetsförvaltning. Detta arbete innebär i regel löpande uppföljning och kunskapsåterföring.

Vi har en positiv, kompetent och lösningsorienterad organisation som gemensamt löser de utmaningar vi ställs inför. Våra värdeord är nytänkande, engagemang, kvalitet och hållbarhet och speglar vår företagskultur.

Idag består SIBS-gruppen av cirka 390 anställda.

Vision

Att vara ett förstahandsalternativ för den som söker bostad och därtill erbjuda en fulländad fastighetsförvaltning.

Affärsidé

Att förvärva, utveckla och avyttra eller förvalta smarta, hållbara, kvalitativa och estetiskt tilltalande bostäder i attraktiva bostadslägen.

Mål

Att expandera den egna fastighetsportföljen och att på såväl kort som lång sikt upprätthålla stabilitet och lönsamhet i bolaget.

Miljö och hållbarhet

Sveaviken Bostads arbete med miljö- och hållbarhet styrs av en helhetssyn där utveckling och fastigheter ska verka för hållbar stadsutveckling. Våra bostadsprojekt ska leva och bestå i generationer, därför ägnar vi stor uppmärksamhet åt hållbarhetsfrågorna - ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

Att tänka långsiktigt i dessa frågor handlar inte bara om att våra hyresgäster ska bo i vackra och friska hus, det är även en ömsesidig kostnadsbesparing och en grundläggande förutsättning för bolagets tillväxt och lönsamhet.

Våra hus överträffar rejält energikraven enligt svensk byggstandard. Tanken är att bygga så energieffektiva bostäder som möjligt kombinerat med lokal elproduktion.

Vårt hållbarhetsarbete år långsiktigt och kräver stort engagemang hos alla medarbetare. Målsättningen är att ständigt förbättra byggnadsprocessen för att minimera projektens påverkan på miljön.

Våra grundare

Bröderna Thomaeus och Jonas Ramstedt har lång erfarenhet inom ackvisition och utveckling av tillverkande industribolag samt fastighetsutveckling.

Efter ett antal förehavanden började de ifrågasätta varför det inte tillverkas fler hus i fabrik som skapar en bättre slutprodukt. Kan man kostnads- och tidseffektivisera processen utan att villkora viktiga värden? Än viktigare, varför gör vi det inte själva?

Med sin gemensamma kunskap och erfarenhet började de söka efter den bästa kompetensen inom; Bostadsutveckling, projektering, industriell produktion, miljöteknik/hållbarhet, byggnation och transport/logistik.

De insåg snart att uppgiften inte var helt enkel och att de skulle behöva börja om från början.

Idag har de skapat ett nytt och effektivt byggsystem, med högst möjliga färdigställandegrad i fabrik samt stor flexibilitet i utformning och design. Parallellt kartlades koncernstrukturen som idag omfattar hela värdekedjan; från förvärv till förvaltning. Resultatet är SIBS-gruppen, en egen toppmodern produktionsanläggning och ett eget byggsystem vi kallar Parameteriserad Modularisering.

Styrelse

Pär Thomaeus

Pågående uppdrag: Delägare i Exoro Capital AB, Industrium AB och L&E Fastigheter AB.

Tidigare erfarenhet: Exoro Capital AB i 15 år.

Styrelse

VD OCH LEDAMOT

Pär Thomaeus

Pågående uppdrag
Delägare i Exoro Capital AB, Industrium AB och L&E Fastigheter AB.

Tidigare erfarenhet
Exoro Capital AB i 15 år.

STYRELSEORDFÖRANDE

Jonas Ramstedt

Pågående uppdrag
Huvudägare/VD för Landia AB, Ramstedt Gruppen AB samt Landera AB.

Tidigare erfarenhet
Mångårig erfarenhet inom fastighetsbranschen samt inom företagsackvisition.

LEDAMOT

Johan Karlsson

Pågående uppdrag
Grundare/VD för Slättö Förvaltning AB, Slättö Projektutveckling AB  samt delägare i Slättö IV/Nätet/PU Holding AB. Även tidvis anställd inom försvarsmakten, vid Kustjägarkompaniet.

LEDAMOT

Erik Thomaeus

Pågående uppdrag
VD och Koncernchef i SIBS-Gruppen. Delägare i Exoro Capital AB, Industrium AB och L&E Fastigheter AB.

Tidigare erfarenhet
VD för Nolek-gruppen i 12 år.

INTEGRITETSPOLICY - GDPR

Här hittar du svar på hur vi behandlar dina uppgifter enligt GDPR

Behandling av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter när du söker bostad, när du sedan blir kund hos oss och även en tid efter att din tid som kund hos oss har upphört. Din integritet är viktig för oss och vi vill därför att du läser vidare för att få veta mer. En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, adress, kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser.

Personuppgiftsansvarig

Fastighetsbolaget Sveaviken Bostad AB, Sibyllegatan 17, 114 42 Stockholm, org. nr 559050-3065 är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som vi hanterar själva eller annat företag hanterar på vårt uppdrag.

När du anmäler intresse för en bostad hos oss

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för att administrera din ansökan/intresseanmälan. Uppgifterna ligger kvar så länge du finns i vårt register. Om du inte önskar vara kvar i vårt register kan du begära att vi rensar bort och raderar dina personuppgifter.

När du erbjuds en bostad hos oss

När du blir erbjuden en bostad hos oss behöver vi behandla fler uppgifter om dig. Då behöver vi till exempel uppgifter om din ekonomi, om din anställning och hur du skött tidigare hyresinbetalningar. Det innebär att vi gör en kreditupplysning, hämtar uppgifter från inkassobolag och Kronofogdemyndigheten och behandlar anställningsintyg, andra intyg och uppgifter från referenspersoner du lämnar till oss. Om du har en förvaltare eller god man behöver vi behandla de uppgifterna.

Om du erbjuds ett särskilt boende eller gruppboende kommer vi att hämta in beslut från socialnämnden. Om du erbjuds en studentbostad kommer vi att behandla antagningsbesked och kårmedlemskap eller andra intyg som styrker att du kommer att studera under hyrestiden.

Vi sparar dina uppgifter så länge de är relevanta och aktuella. Kreditupplysning, uppgifter från inkassobolag och myndigheter som vi samlat in för att godkänna dig som hyresgäst sparar vi inte. Om du blir nekad en lägenhet hos oss på grund av att vi inte kan godta dig som hyresgäst kommer vi dock att bevara dina personuppgifter i tre månader efter avslagsbeslutet.

Under hyresförhållandet

När du blir kund hos oss och får ett hyresavtal behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Under hyresförhållandet behandlar vi till exempel dina personuppgifter när vi skickar ut hyresavier och hanterar dina betalningar, när vi inhämtar uppgifter om förbrukning av el och/eller vatten/värme, när vi hyresförhandlar och när vi skickar information till dig som du behöver. Vi kan också behöva uppdatera dina personuppgifter mot offentliga register för att säkerställa att de är korrekta. Om du bor i en studentbostad kommer vi till exempel att kontrollera att du studerar.

Om du har skyddade personuppgifter kommer vi att hantera dina uppgifter enligt våra rutiner för sådana. Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och service till dig samt för att marknadsföra oss och våra tjänster. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster och behålla en god kundkontakt med dig. Dina personuppgifter kommer också att behandlas så att andra företag kan marknadsföra sina produkter som du kan ha nytta av i samband med hyresförhållandet. Sådan marknadsföring kan avse bredbandsbolag, försäkringsbolag och elbolag. Vi behandlar också dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk. Det kan vi behöva göra om det till exempel förekommer störningar i boendet, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i lägenheten. Vi kan också behöva lämna ut dina personuppgifter till socialnämnden eller andra berörda myndigheter.

Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter. Det kan till exempel gälla en entreprenör som ska reparera något i din lägenhet ett företag som tillhandahåller bredband eller el, ett inkassoföretag eller ett företag som sköter våra IT-system. Vi lämnar också ut dina personuppgifter när det följer av lag eller myndighetsbeslut. Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU, säkerställer vi att sådan överföring är laglig. Vi sparar dina personuppgifter under den tid de är relevanta. Ett borgensåtagande, beslut om förvaltare eller god man raderar vi två år efter åtagandets eller beslutet har upphört att gälla.

När hyresförhållandet är slut

Vi kommer att gallra och rensa personuppgifter om dig när du flyttat från din lägenhet men vissa uppgifter måste vi spara i minst två år som till exempel hyresavtalet, beslut från socialnämnd och studieintyg. Uppgifter om dig som finns i vårt bokföringsmaterial, till exempel betalningar, kommer vi att spara i sju år inklusive innevarande år.

Social media

För dig som besöker och kommunicerar med oss på våra sociala media plattformar behandlar vi dina uppgifter för att svara på dina frågor som du ställer. Kommunikationen sker direkt i den sociala media plattformen, varpå vi behandlar ditt användarnamn, som också kan vara ditt fullständiga namn. Om vi kommer överens kan vi sköta kommunikationen via e-pst, varpå vi även kommer att behandla den uppgiften. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att kommunicera med dig. För detta ändamål lämnar vi inte ut dina uppgifter till någon annan men leverantören av den sociala media plattformen har tillgång till uppgifterna. Vi behandlar enbart personuppgifterna och kommentarerna så länge de är aktuella och har interna rutiner att radera sådant som inte längre är relevant.

Dina rättigheter

Om du inte vill att dina personuppgifter ska behandlas för marknadsföringsändamål kan du när som helst meddela oss detta. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du har också rätt att kräva att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om du till exempel anser att de inte är korrekta. Du har rätt att få dina personuppgifter överförda till ett annat företag (dataportabilitet). Du har också rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter till oss och till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Det kan du göra om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Kvalitetspolicy

Sveaviken Bostad AB:s kunder och andra intressenter kan förvänta sig att:

 • Vi levererar i tid och enligt avtal
 • Vi ligger i framkant inom bostadsutveckling och fastighetsförvaltning med god kunskap och hög kompetens
 • Vi skapar nöjda kunder genom att leverera bostäder som uppfyller specificerade och outtalade kundkrav
 • Vi är pålitliga som affärspartner, arbetsgivare, förvaltare eller annan partner
 • Vi samarbetar med utvalda kompetenta leverantörer och samarbetspartners
 • Vi engagerar våra anställda till att uppfylla våra kunders önskemål, behov och förväntningar
 • Vi levererar ett mervärde som gör att vi upplevs som mycket prisvärda och attraktiva av våra kunder
 • Vår kvalitetspolicy är förstådd och tillämpas av alla i organisationen samt kontinuerligt revideras

 

Varje anställd åtar sig att:

 • Uppfylla kundkrav och övriga tillämpliga krav från intressenter, inklusive tillämpliga lagar och förordningar
 • Bidra till att ständigt förbättra verksamheten och höja kvalitetsnivån på våra projekt och tjänster

Miljöpolicy

Vi på Sveaviken Bostad AB arbetar för att skydda miljön, minska vår miljöpåverkan och utveckla vårt miljöarbete genom att:

 • Utbilda och motivera våra anställda att utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt
 • Sträva efter att erbjuda bostäder med låg energiförbrukning
 • Prioritera miljöcertifierade leverantörer och samarbetspartners i möjligaste mån
 • Aktivt arbeta med miljömål och åtgärder för att uppnå dessa
 • Informera medarbetare och underentreprenörer om miljöledningsarbetet och om vikten av att beakta miljöfrågor i det dagliga arbetet

 

Varje anställd hos oss åtar sig att:

 • Uppfylla gällande miljörelaterade lagar och förordningar samt övriga tillämpliga bindande krav
 • Bidra till att ständigt förbättra vårt miljöledningssystem genom att verka för att uppfylla miljömålen och uppnå en bättre miljöprestanda i vår verksamhet.
bell-o