Sveaviken Bostad förvärvar fastighet vid Norrviken i Sollentuna och planerar för upp till 300 lägenheter

Sveaviken Bostad AB har, genom det helägda dotterbolaget Sveaviken Holding 5 AB, avtalat om att förvärva fastigheten Ruletten 30 som är belägen invid Norrviken i Sollentuna. Det överenskomna fastighetsvärdet beräknas på ett förutbestämt pris om 8000 kr/ljus BTA och slutgiltig köpeskilling fastställs vid lagakraftvunnen detaljplan. Tillträde förväntas ske under tredje kvartalet 2021. Säljer gör Landexo AB.

Fastigheten har ett attraktivt läge med närhet till Norrviken och Rotebros pendeltågsstation. Planarbete pågår för utveckling av cirka 300 bostäder. Byggstart förväntas ske under 2023. Närheten till grönområden och vattnet invid Norrviken skapar goda förutsättningar för ett attraktivt bostadsområde.

”Vi är mycket glada över förvärvet av denna fastighet, som vi avser att utveckla och förvalta långsiktigt. Läget vid Norrviken är utmärkt och vi ser fram emot att etablera oss i Sollentuna. Vi stärker ytterligare vårt bestånd i Storstockholm och ser väldigt positivt på en etablering i Norrort”, säger Pär Thomaeus, grundare och VD på Sveaviken Bostad.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pär Thomaeus, Sveaviken Bostad, +46 707 81 58 31, pt@sveavikenbostad.se

Denna information är sådan som SIBS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-06-29 kl. 19:15 CET.

Om Sveaviken Bostad

Sveaviken Bostad AB är ett helägt dotterbolag till SIBS AB (publ) och verkar inom bostadsutveckling och egen fastighetsförvaltning. I våra bostäder betonas hållbarhet, funktion, kvalitet och design. Idag har Sveaviken 562 bostäder under förvaltning samt cirka 1 000 bostäder under uppförande i bland annat Örebro, Lund och Järfälla. Vidare har bolaget mer än 5 000 bostäder under planering och ambitionen är att producera cirka 1 000 bostäder per år för egen långsiktig förvaltning.