Sveaviken Bostad förvärvar i Eskilstuna och planerar för upp till 300 bostäder

Sveaviken Bostad AB har, genom det helägda dotterbolaget Sveaviken Holding 5 AB, avtalat om att förvärva fastigheterna Valnöten 6 och Valnöten 14 i Eskilstuna. Fastigheterna är belägna i stadsutvecklingsområdet Väster i centrala Eskilstuna.

Det överenskomna fastighetsvärdet beräknas utifrån ett värde om ca 3500 kr per ljus BTA bostäder efter avdrag för latent skatt, och fastställs vid lagakraftvunnen detaljplan för bostäder i samband med tillträdet. Detaljplanen beräknas gå ut på samråd första halvåret 2022. Säljer gör PFI Invest AB genom transaktionsrådgivare Outpoint.  Walthon Advokater har agerat legal rådgivare åt köparen.

Stadsutvecklingsområdet Väster är med sitt centrala läge och sin särpräglade karaktär på väg att utvecklas till en levande, varierad och hållbar stadsdel. De förvärvade fastigheterna är belägna vid Gredbyvägen, som kantas av en rad kulturhistoriskt värdefulla industribyggnader. Hänsyn till områdets karaktär och historia blir en viktig del av detaljplanearbetet. Inom gångavstånd från det nya bostadskvarteret finns all tänkbar service, Rinmansparken, centrum och centralstationen. 

”Vi ser fram emot att i nära samarbete med kommunen planera för och utveckla ett attraktivt bostadskvarter i Eskilstunas mest spännande område. Fokus kommer att ligga på god arkitektur, hållbarhet och byggnadskvalitet. Vi är glada över möjligheten att få etablera oss i Eskilstuna och förvärvet stärker vår närvaro i Mälardalen”, säger Carl Saidac, Sveaviken Bostad.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl Saidac, operativ chef/COO Sveaviken Bostad, +46 709 369 167, cs@sveavikenbostad.se

Denna information är sådan som SIBS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-06-30 kl. 18:00 CET.

Om Sveaviken Bostad

Sveaviken Bostad AB är ett helägt dotterbolag till SIBS AB (publ) och verkar inom bostadsutveckling och egen fastighetsförvaltning. I våra bostäder betonas hållbarhet, funktion, kvalitet och design. Idag har Sveaviken 562 bostäder under förvaltning samt cirka 1000 bostäder under uppförande i bland annat Örebro, Lund och Järfälla. Vidare har bolaget mer än 5000 bostäder under planering och ambitionen är att producera cirka 1000 bostäder per år för egen långsiktig förvaltning.