Sveaviken Bostad och Nordsten Sveafastigheter förvärvar stationsnära byggrätter i Mariefred

Sveaviken Bostad och Nordsten, del av Sveafastigheter Bostad Group, har i ett gemensamägt bolag avtalat om att förvärva fastigheterna Loket 1, Loket 2, Lokföraren 1, Platån 3 och Platån 4 i Strängnäs kommun. Fastigheterna inrymmer idag bostadsbyggrätter om totalt ca 30 000 kvm ljus BTA flerbostadshus. Förvärvet sker som en bolagsaffär och det överenskomna fastighetsvärdet uppgår till 95,5 mkr.

Utöver bostadsbyggrätterna ingår i affären en byggrätt för kommersiella ändamål om ca 6 000 kvm ljus BTA efter genomförd fastighetsbildning. Transaktionen sker som ett fastighetsförvärv, med ett fastighetsvärde om 4 mkr, och är villkorad av lagakraftvunnen fastighetsbildning.

Fastigheterna är belägna på en höjd invid Läggesta station, ca 3 km från centrala Mariefred. Säljare är Mellca AB, som i många år drivit detaljplaner i området. Walthon Advokater har agerat legal rådgivare till köparen.

”Vi ser fram emot att bygga välplanerade och klimatsmarta bostäder i Mariefred, i nära dialog med Strängnäs kommun. Pendlingsläget är utmärkt, samtidigt som bostäderna omges av vacker natur och kulturmiljö. Vi är även glada att fortsätta vårt strategiska samarbete med Nordsten Sveafastigheter”, säger Pär Thomaeus, grundare och VD Sveaviken Bostad.

”Läggesta står inför en spännande utveckling både runt stationsområdet och i kopplingen till Mariefred. Vi ser fram emot att utveckla attraktiva och stationsnära bostäder tillsammans med Sveaviken Bostad”, säger Arnold Rosén, grundare och VD Nordsten Fastigheter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pär Thomaeus, Sveaviken Bostad, +46 707 81 58 31, pt@sveavikenbostad.se

Arnold Rosén, Nordsten Fastigheter, +46 735 08 77 07, ar@nordstenfastigheter.se

Denna information är sådan som SIBS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-03-16 kl. 17:15 CET.

Om Sveaviken Bostad

Sveaviken Bostad AB är ett helägt dotterbolag till SIBS AB (publ) och verkar inom bostadsutveckling och egen fastighetsförvaltning. I våra bostäder betonas hållbarhet, funktion, kvalitet och design. Idag har Sveaviken 562 bostäder under förvaltning samt cirka 1000 bostäder under uppförande i bland annat Örebro, Lund och Järfälla. Vidare har bolaget mer än 5 000 bostäder under planering och ambitionen är att producera cirka 1 000 bostäder per år för egen långsiktig förvaltning.