Sveaviken erhåller ytterligare markanvisning från Stockholms stad

Exploateringsnämnden i Stockholms stad har beslutat att ge Sveaviken Bostad rätten att utveckla ytterligare 140 lägenheter på del av fastigheten Akalla 4:1. Priset sattes till 7 500 kronor per m2 ljus BTA för bostäder.

Bostadshusen kommer att ligga utefter Hanstavägen där Sveaviken tidigare vunnit en markanvisning. Projektet kommer ha ett stort fokus på social hållbarhet. Projektets attraktiva läge mellan Husby, Kista och Akalla har unika förutsättningar att stärka sambanden och förena det bästa från stadsdelarna. Den urbana strategin och stadsplanen kopplar samman ny bebyggelse med befintliga stråk och rörelser, samtidigt som Hanstavägen omvandlas från en genomfartsgata till en riktig stadsgata med liv och rörelse under dygnets alla timmar. Ett socialt värdeskapande perspektiv är nyckeln till att bygga en socialt hållbar stadsdel och är därför utgångspunkten i detta kommande kvarter. Ambitionen är att skapa en mångsidig och dynamisk stadsdel.

​​​​​​​Vi är väldigt glada att vi erhållit ytterligare en markanvisning av Stockholms stad. Vi ser fram emot att fortsätta arbetet tillsammans med staden för att ta fram en detaljplan för detta område. Det är ett spännande stadsutvecklingsprojekt som kommer resultera i attraktiva bostäder. Vi ser fram emot att få realisera ett projekt med ett så stort fokus på social hållbarhet, där vi tror att vi kan bidra med att skapa trivsamma bostäder som även kommer lyfta området i stort, säger Pär Thomaeus, VD, Sveaviken Bostad

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pär Thomaeus, VD Sveaviken Bostad, +46 707 81 58 31, pt@sveavikenbostad.se

Denna information är sådan som SIBS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-12-17 kl. 18:00 CET.

__________________________________________________________________________________

Om Sveaviken Bostad

Sveaviken Bostad AB är ett helägt dotterbolag till SIBS AB (publ) och verkar inom bostadsutveckling och egen fastighetsförvaltning. I bostäderna betonas hållbarhet, funktion, kvalitet och design. Idag har Sveaviken 754 bostäder under förvaltning, samt 1302 bostäder under uppförande i bland annat Järfälla, Nykvarn och Nyköping. Vidare har bolaget ca 6 000 bostäder under planering och målsättningen är att producera ca 1 000 bostäder per år.