Sveaviken förvärvar i Botkyrka och planerar för mellan 3000 och 5000 bostäder

Sveaviken Bostad AB har ingått avtal med Landia AB om förvärv av framtida bostadsbyggrätter i Kassmyra, Botkyrka kommun. Kommunen driver i samverkan med fastighetsägarna ett detaljplaneprogram för Kassmyra som på sikt ska resultera i en ny variationsrik stadsdel med skolor, service och upp till 15 000 bostäder enligt tidiga indikationer. Sveaviken Bostad planerar i den södra delen av Kassmyra för en trädgårdsstad med höga naturvärden, blandade bostäder och närservice. Det aktuella området är ca 40 hektar stort och beläget på fastigheten Vårsta 3:1.

I syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar för den kommande utvecklingen av Kassmyra har Sveaviken Bostad inlett ett samarbete med Brunnberg & Forshed, Sveriges ledande arkitektkontor för trädgårdsstäder. Ambitionen är att i nära samverkan med Botkyrka kommun skapa en grön, hållbar och innovativ trädgårdsstad i den södra delen av Kassmyra.

Kassmyraåsen är naturskönt belägen mellan Vinterskogens och Lida naturreservat. En framtida trädgårdsstad kommer att ha direkt tillgång till såväl höga naturvärden som bra kommunikationer in till Stockholm, medan allt från utbildning till närservice kommer finnas inom gångavstånd. Naturreservaten som är belägna på var sin sida om området sammanlänkas och tillgängliggörs, samtidigt som de enorma grustag och sopberg som idag dominerar Kassmyra ersätts med en ny levande trädgårdsstad.

”Vår vision av Kassmyra är en tät och variationsrik trädgårdsstad med gröna gator och samlande rum som främjar social gemenskap och hållbarhet. Vi delar kommunens ambition att utveckla området och ser fram emot att vara en aktiv partner i en framtida samverkansdialog”, säger Pär Thomaeus, VD Sveaviken Bostad.

Sveaviken Bostad har högt ställda mål avseende ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. För att förverkliga visionen om Kassmyra Trädgårdsstad som en av Sveriges mest innovativa och hållbara stadsdelar har ett fördjupat arbete inletts inom tre delområden: social hållbarhet och hållbar livsstil; resurseffektivitet och klimatansvar; samt odling, kretslopp och ekosystem. Dessutom är miljöskydd, grön energiförsörjning och dagvattenhantering extra prioriterade frågor just här. Tack vare det tidiga stadsplaneringsskedet och områdets storlek finns en unik möjlighet att i nära samverkan med Botkyrka kommun, övriga byggherrar och Brunnberg & Forshed skapa framtidens trädgårdsstad.

”Vi är glada över att få vara med i den kommande utvecklingen av Kassmyra. Att området är så pass stort skapar unika möjligheter att utveckla en mångsidig trädgårdsstad för framtiden. Detta i kombination med hållbara bostäder av högsta kvalitet och närheten till Stockholm kommer göra Kassmyra Trädgårdsstad till ett av Sveriges attraktivaste områden att bo och leva i”, säger Carl Saidac, COO Sveaviken Bostad.

Stadsplaneringen har den svenska trädgårdsstaden som förebild och bygger på etablerade attraktiva egenskaper. Ett finmaskigt nät av omsorgsfullt proportionerade gator och hus som bildar fondmotiv omger gatorna och ger tydliga och upplevelserika gaturum. Ett flertal samlande gröna platser, som känsligt ramas in av olika byggnadstyper, erb­juder lek, aktivitet och möten i grannskapets hjärta. Plank, grindar och portar kantar kvarteren och bildar en sammanhållen gräns mellan det offentliga och pri­vata. Bebyggelsen är grupperad för att skapa en levande stadsdel med torg, smala gator, utblickar, genomsilande trafik och vindskyddade stadsrum.

Sveaviken Bostad har kommit överens med Landia om ett byggrättsvärde om 5250 SEK per m2 ljus BTA bostäder. Byggrätterna tillträds när respektive detaljplan vinner laga kraft. Arbetet med detaljplaneprogrammet för hela Kassmyra pågår och förväntas godkännas under 2022. Därefter påbörjas gradvis framtagandet av nya detaljplaner inom området, med förväntad laga kraft under 2025-27.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pär Thomaeus, VD Sveaviken Bostad, +46 707 81 58 31, pt@sveavikenbostad.se

Carl Saidac, COO Sveaviken Bostad, +46 709 369 167, cs@sveavikenbostad.se

David Bonsib, planeringsarkitekt FPR/MSA, +46 72 150 76 29, db@sveavikenbostad.se

Denna information är sådan som SIBS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-02-22 kl. 07:05 CET.

Om Sveaviken Bostad

Sveaviken Bostad AB är ett helägt dotterbolag till SIBS AB (publ) och verkar inom bostadsutveckling och egen fastighetsförvaltning. I bostäderna betonas hållbarhet, funktion, kvalitet och design. Idag har Sveaviken 754 bostäder under förvaltning samt 1302 bostäder under uppförande i bland annat Järfälla, Nykvarn och Nyköping. Vidare har bolaget ca 6 000 bostäder under planering och målsättningen är att producera ca 1 000 bostäder per år.