Sveaviken och Nordsten förvärvar grannfastighet i Enköping

Sveaviken Bostad och Nordsten Fastigheter, del av Sveafastigheter, har genom sitt samägda JV-bolag förvärvat och tillträtt industrifastigheten Enköping Romberga 24:1. Överenskommet fastighetsvärde uppgår till 19 MSEK. Fastigheten ligger i direkt anslutning till fastigheterna Enköping Romberga 22:1 och 22:4, som förvärvades av JV-bolaget för drygt ett år sedan. I samarbete med Enköpings kommun pågår nu arbetet med en ny detaljplan som kan möjliggöra ca 500 bostäder med inslag av centrumbebyggelse.

Det strategiska läget i norra Enköping skapar perfekta förutsättningar för Romberga att bli Enköpings nya entré. Fastigheterna är belägna invid Enköpings station, i den södra delen av stadsutvecklingsområdet Myran. Tidigare bidrag från arkitekttävlingen Europan bidrar med en rad stadsutvecklingsidéer för Myran och kommer att beaktas i det kommande detaljplanearbetet.

Med detta förvärv utökar Sveaviken Bostad sin närvaro i Enköping, en stad med stark tillväxt och utmärkta pendlingsmöjligheter. Förvärvet är strategiskt viktigt för pågående detaljplanearbete och bidrar till att stationsområdet kan förädlas till en än mer attraktiv plats att bo och leva på.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pär Thomaeus, VD Sveaviken Bostad, +46 707 81 58 31, pt@sveavikenbostad.se

Carl Saidac, Operativ chef Sveaviken Bostad, +46 709 369 167, cs@sveavikenbostad.se

Denna information är sådan som SIBS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-02-24 kl. 07:00 CET.

Om Sveaviken Bostad

Sveaviken Bostad AB är ett helägt dotterbolag till SIBS AB (publ) och verkar inom bostadsutveckling och egen fastighetsförvaltning. I bostäderna betonas hållbarhet, funktion, kvalitet och design. Idag har Sveaviken 754 bostäder under förvaltning samt 1302 bostäder under uppförande i bland annat Järfälla, Nykvarn och Nyköping. Vidare har bolaget ca 6 000 bostäder under planering och målsättningen är att producera ca 1 000 bostäder per år.